Uvjeti korištenja

Korištenjem Muzea web aplikacije smatra se da su korisnici u svakome trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Aplikacija je namijenjena olakšavanju pristupa javnosti informacijama o muzejima te muzejskim sadržajima i aktivnostima. Svrha joj je muzejski sadržaj približiti korisnicima i pomoći im u bržem pronalasku potrebnih informacija kao i dijeljenju tih informacija s drugim korisnicima.

Vlasnik aplikacije zadržava parvo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja aplikacije bez obveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Vlasnik aplikacije ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja je nastala upotrebom ove aplikacije te se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je vezana uz korištenje aplikacije od strane korisnika bilo upotrebom ili zloupotrebom sadržaja te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom sadržaja aplikacije. Vlasnik aplikacije ne preuzima odgovornost za (ne)stručnost osoba imenovanih za objavljivanje sadržaja na aplikaciji od strane pojedine institucije. Odricanjem od navedene odgovornosti, Vlasnik aplikacije nema za cilj smanjiti odgovornost za njeno postupanje u skladu sa zakonskim propisima

Vlasnik aplikacije poduzima sve potrebne mjere kako bi osobni podaci korisnika bili sigurni. Vlasnik aplikacije ne dijeli osobne podatke s trećim osobama, osim ako nema izričitu pisanu dozvolu za to, a i tada, samo ako je dijeljenje podataka nužno potrebno. Iznimka može biti sudski nalog za otkrivanje IP adrese ili druga vanredna situacija koja podliježe zakonima RH.

Ova web aplikacija sadrži poveznice na druge internetske stranice koje ne uređuju Vlasnik aplikacije pa Vlasnik aplikacije samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovoga sadržaja.

Samo registrirani korisnici koje je odobrio Vlasnik aplikacije, mogu objavljivati sadržaj na aplikaciji Muzea te će im prilikom registracije biti dostavljen „Ugovor o korištenju web aplikacije između autora i krajnjeg korisnika".

Sadržaj prenesen na Muzea aplikaciju ne briše se nakon isteka licence pojedinoj instituciji.

U slučaju isteka licence i njezina neproduživanja, predstavnik pojedine institucije prihvaća da se sadržaj koji je na aplikaciju prenesen od strane institucije kojom upravlja, tijekom važeće licence, i dalje prikazuje na aplikaciji te prestavlja kao sadržaj te institucije.

Za svaku objavu fotografija ili videozapisa maloljetnih osoba na aplikaciji Muzea, a objavljenu od strane određene institucije (korisnika), Vlasnik aplikacije ima pravo tražiti da ta ista instutucija dostavi suglasnost roditelja za objavu saržaja na kojemu je maloljetna osoba.

Sadržaji aplikacije mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora (osim u slučaju kada je izričito navedeno da je sadržaj prenesen iz drugog izvora). Dakle, ponovna upotreba je dopuštena uz uvjet da bude naveden izvor podataka. Dopušteno je stavljati poveznicu web aplikacije Muzea na druge stranice.

Korištenjem sadržaja ove web aplikacije, korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem aplikacije te prihvaća koristiti sadržaje aplikacije isključivo na vlastitu odgovornost.